Pośredniczący podmiot gazowy od 1 listopada 2013 r.

Znajdź nas na Fecebooku

Znajdź nas na Google Plus

Pośredniczący podmiot gazowy. 


Od dnia 1 listopada 2013 r. wprowadzono do ustawy o AKC art. 2  ust. 1 pkt 23a  w brzmieniu: 


pośredniczący podmiot gazowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży wyrobów energetycznych o kodzie CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00, nieposiadający koncesji na obrót tymi wyrobami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności. 

 

Pośredniczącym podmiotem gazowym jest więc podmiot który: 

-         dokonuje sprzedaży wyrobów energetycznych o kodzie CN 2705 00 00, CN 2711 11 00, CN 2711 21 00 i CN 2711 29 00,

-         nie posiada koncesji na obrót ww. wyrobami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne

-         pisemnie powiadomił  właściwego naczelnika urzędu celnego i uzyska pisemne potwierdzenie przyjęcia tego powiadomienia.