Home » Nowelizacje » Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym w zakresie gazu ziemnego – od 1 listopada 2013 » Procedura otrzymania statusu – pośredniczący podmiot gazowy.

Procedura otrzymania statusu – pośredniczący podmiot gazowy.

Znajdź nas na Fecebooku

Znajdź nas na Google Plus

Procedura otrzymania statusu – pośredniczący podmiot gazowy. 

 

Nowelizacja art. 16 ustawy AKC przepisu związana jest z faktem nałożenia na pośredniczący podmiot gazowy, tak jak na pośredniczący podmiot węglowy i pośredniczący podmiot tytoniowy, obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy. Przepis precyzuje też co powinno zawierać powiadomienie. Ponadto, przepis jednoznacznie wskazuje, że zarówno pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot tytoniowy, jak i pośredniczący podmiot gazowy prowadząc działalność gospodarczą w tym charakterze nie muszą składać zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Właściwy naczelnik urzędu celnego, jak stanowi art. 16 ust. 3b, bez zbędnej zwłoki potwierdza przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot tytoniowy lub pośredniczący podmiot gazowy.

Nowelizacja art. 16 ust. 3c ma na celu ujęcie pośredniczących podmiotów gazowych w aktualnej liście pośredniczących podmiotów gazowych, do której publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zobowiązany jest, bez zbędnej zwłoki, minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ. Tak jak w przypadku listy pośredniczących podmiotów węglowych i pośredniczących podmiotów tytoniowych lista ta zawierać będzie dane identyfikacyjne pośredniczącego podmiotu gazowego, adres zamieszkania lub siedziby, NIP lub REGON oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie objęto pośredniczący podmiot gazowy obowiązkiem aktualizacji danych zawartych w pisemnym powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej  jako pośredniczący podmiot gazowy oraz obowiązkiem poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia działalności w tym charakterze.

a więc:

 

Treść przepisu:

 

Art. 16 ust. 3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić pisemnie o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 16 ust. 3b. Właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy. Potwierdzenie to powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 3a, oraz oznaczenie organu potwierdzającego.

Art. 16 ust. 3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ publikuje bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych, pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów tytoniowych, obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 16 ust. 4. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub pisemnym powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Art. 16 ust. 4a. Pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy oraz pośredniczący podmiot tytoniowy są obowiązani poinformować właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia działalności w tym charakterze, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności.