Home » Nowelizacje » Zmiany w ustawie o VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. » Obowiązek podatkowy VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. » Generalna zasada terminu powstania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r.

Generalna zasada terminu powstania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r.

Znajdź nas na Fecebooku

Znajdź nas na Google Plus

Obowiązek podatkowy VAT – generalna zasada terminu powstania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

 

Obowiązek podatkowy VAT – od dnia 1 stycznia 2014 r. została zmieniona wyrażona w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT generalna zasada powstania obowiązku podatkowego. Od tej daty obowiązek podatkowy powstaje generalnie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

 

Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązek podatkowy powstawał, co do zasady, z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi, a jeżeli czynności te powinny były być potwierdzone fakturą, z chwilą wystawienia tej faktury, nie później niż 7. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Rozliczenie tego podatku następowało w deklaracji za dany miesiąc (ewentualnie kwartał), w którym powstał obowiązek podatkowy, a to oznaczało, że dla sprzedaży dokonywanej pod koniec miesiąca, w zależności od daty wystawienia faktury, obowiązek podatkowy mógł powstawać w miesiącu jej dokonania lub w miesiącu następnym.

 

Dyrektywa 2006/112/WE upoważnia państwa członkowskie do powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury, jednak jest to odstępstwo od zasady ogólnej, które może być stosowane wyłącznie do określonych kategorii podatników lub określonych kategorii transakcji, a nie jako powszechna zasada. Tym samym dotychczasowe brzmienie przepisów dotyczących ogólnych zasad momentu powstania obowiązku podatkowego budziło wątpliwości w kontekście ich zgodności z przepisami unijnymi. Wątpliwości te dotyczyły również obowiązujących tzw. szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, których liczba i w niektórych przypadkach złożoność były źródłem problemów z ich stosowaniem.

 

 

 

Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2014 r. generalnej zasady, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, w miejsce dotychczas obowiązującej reguły oznacza zmianę terminu rozliczenia podatku – co do zasady – jedynie w odniesieniu do przypadków gdy dla sprzedaży dokonywanej pod koniec miesiąca, możliwe było wystawienie faktury w następnym miesiącu (nie później niż 7. dnia od dokonania sprzedaży). Tylko w takiej bowiem sytuacji (tj. jeżeli podatnik wystawi fakturę w miesiącu następnym po miesiącu, w którym miały miejsce czynności opodatkowane) termin rozliczenia podatku zostanie przesunięty o jeden okres rozliczeniowy. W pozostałym zakresie, zarówno według reguł obowiązujących, jak i projektowanych, podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi, i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

 

 

 

Regulacja art. 19a ust. 1 jest zgodna z art. 63 dyrektywy 2006/112/WE, który przewiduje, że VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. W przypadku otrzymania zapłaty przed dokonaniem tych transakcji ma zastosowanie art. 65 dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym VAT staje się wymagalny w momencie otrzymania zapłaty, która to zasada znajduje odzwierciedlenie w projektowanym art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

 

 

 

Nowe podejście oznacza rezygnację z dotychczasowego generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego również z datą wystawienia faktury.

 

 

 

Treść przepisu

 

 

 

Art. 19a ust. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

 

Powrót do menu kategorii